היתר לשימוש חורג – הקלה

בכל בקשה לבנייה או תוספת בנייה יש לקבל היתר מהועדה המקומית. לועדה המקומית יש סמכות לאשר הקלות בעת הצורך וכן אישורים לשימוש חורג.

הקלה- מתן הרשאה לבצע עבודה כלשהי בבניה אשר יש בה סטייה מהוראות התוכנית המקורית או מתקנה אחרת ושאין בה שימוש חורג

שימוש חורג- כאשר השימוש בקרקע או במבנה הינו לא למטרה אשר עבורה הותר להשתמש בהם. כאשר יש שינוי מהתוכנית המקורית או מתקנה אחרת אשר חלה על אותה קרקע או אותו מבנה לפי ההיתר של ועדת התכנון והבנייה.

על מנת לתת אישור לשימוש חורג או הקלה על הועדה לוודא שלא תיווצר סטייה גדולה מדי ויש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. יש לפרסם הודעה בעיתונות על השימוש החריג המתוכנן
 2. יש להציג הודעה בחזית הבניין או הקרקע לאורך כל תקופת התהליך
 3. יש לאפשר הגשת התנגשות של בעלי דירות נוספות בבניין או בעלי קרקע נוספים או צמודים לאותו בניין או קרקע.

כאשר מדובר בסטייה או בשינוי בתוכנית מתאר מחוזית או ארצית לא מספיק אישור של הועדה המקומית ויש לקבל אישור של המועצה הארצית.

כאמור, אישור חורג או הקלה יש לבקש מראש ולא תמיד יסופק ויאושר וזאת על כל סטייה ניכרת בבנייה.

להלן סטיות ניכרות שעבורן יש לקבל אישור שימוש חורג או הקלה:

 1. כאשר השימוש במבנה או בקרקע שונה מהשימוש שאושר בתוכנית המתאר שלו והוא עלול לשנות את אופי הסביבה בה הוא נמצא.
 2. בנייה בשונה מתוכנית הבנייה המקורית שבנוסף לשינוי אופי הסביבה הינה שינוי בלתי הפיך.
 3. הוספת יותר בניינים בקרקע מסוימת מאשר מספר הבניינים המקורי שאושר. יש לוודא שהמרחק בינם יעלה על שישה מטרים ושלא מדובר באיזור חקלאי.
 4. בנייה החורגת מקו הבנייה הקדמי של הבניין כאשר רובה הבניינים בקטע הרחוב באותו הקו, למעט מרפסת בגובה 2.5 מטרים (במידה והחריגה היא עד שני מטרים או עד 40% מהרווח שקיים המידה תהיה קטנה יותר)
 5. בנייה החורגת מקו הבנייה הצדדי של בניין מעל 10% כאשר מדובר בקיר עם פתחים או שהבנייה משאירה מפחות מ2.7 מטרים בקיר ללא פתחים.
 6. בנייה חורגת מקו הבנייה האחורי של הבניין מעל 10% משטח הבנייה. למעט מרפסת בגובה 2.5 מטרים (במידה והחריגה היא עד שני מטרים או עד 40% מהרווח שקיים המידה תהיה קטנה יותר)
 7. תוספת קומה שמשנה את פני הבניין ואינו משתלב בבניין או בסביבתו הבנוייה. לצורך כך יש טבלה מסודרת עם נתונים שמציגה הועדה המקומית. לדוגמא- הוספת מרתף לצרכי שירות אינו נחשב לתוספת קומה. כמו כן עליית גג שגובהה בין 1.80 ל2.20 ומשמשת כשטח שירות אינה נחשבת לתוספת קומה.
 8. תוספת בנייה של מעל 20% במספר הדירות במגרש מעבר לתוכנית המקורית. ישנן הקלות אך יש צורך בבקשה חתומה על ידי כל בעלי זכויות המגרש.
 9. שינוי בעיצוב הבניין או הסביבה שלא כפי התוכנית המפורטת הראשונית שנקבעה
 10. בנייה היוצרת מפגעים סביבתיים כמו קרינה רעש וכדומה
 11. בנייה הפוגעת ואף משחיתה איזורים שקקושרים בערכי דת, שימור מבנים, נוף והיסטוריה.
 12. בנייה המפריעה לתנועה
 13. בנייה שלא מאפשרת חנייה כחוק.
 14. כאשר השימוש העיקרי של שטח הבניין אינו כמפורט בתוכנית כשימוש לשטח המקורי של הבניין

כל שינוי או סטייה מהוראות התוכנית המקורית או האישור השימוש שניתן בהתחלה תיחשב בסטייה ניכרת ותחייב קבלת אישור לשימוש חורג. או הקלה.

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות