היתר לתוספות בנייה

בכל מבנה קיים ישנן זכויות בנייה המפרטות את היקפי הבנייה האפשרית בו והן נקבעות ורשומות בתוכנית בניין העיר. בכל שינוי, ניצול זכויות קיימות, בנייה חריגה, שינויים בתוך המבנה הקיים, שינוי מטרת המבנה תוספות בנייה ועוד- יש צורך בקבלת היתר בנייה. היתר בניה הינו אישור שמוענק על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ומשמש לכל שינוי או תוספת בנכס שלא כלולים בהיתר הקודם.

תוספת בנייה היא תוספת של שטח בנוי ומקורה למבנה שכבר קיים בלי שינוי מטרת החכירה המקורית. יש לעמוד בתנאי הרשות וכן בתנאי חוזה החכירה ובהתאם לחוק התכנון והבנייה. תוספת בנייה כרוכה בתשלום לעומת תוספת בנייה בבנייה רוויה שהיא פטורה מתשלום שלדמי היתר , כאשר יש גם שינוי בתכנון על המבקש לשלם היטל השבחה לרשות המקומית.

-בנייה רוויה היא בניית יחידה בבניין בעל שתי קומות לפחות, ארבע יחידות דיור בכל קומה לפחות ובכל קומה יחידה אחת אשר שולמו עבורה דמי היתר.

-היטל השבחה הוא תשלום שנדרש בעל הקרקע או החוכר לשם לוועדה המקומית אשר אישרה את תוכנית הבנייה והעלתה בכך את שווי המקרקעין עליו הוא בונה.

דמי ההיתר הנגבים עבור תוספת בנייה הינם דמי חכירה שנתיים או מהוונים והם משולמים עבור זכויות חכירה לתוספות בנייה אשר טרם שולמו עבורן. את גובה דמי ההיתר קובעים לפי ערך הקרקע אותו מעריך שמאי מקרקעין לפי טבלאות של הרשות. הנחות תינתנה בהתאם להנחיות הרשות המקומית וטבלת המקומות המועדפים למגורים של הממשלה. את היטל ההשבחה ישלם במלואו המבקש ללא הנחה וללא החזר.

חשוב מאוד לפני תחילת התהליך להעזר במהנדס בניין מקצועי שתפקידו לבדוק את המבנה, להכין את תוכנית הקונסטרוקציה שלו, וכמו כן יחשב את כל הנתונים הרלוונטיים, יוודא באילו כמויות של חומרים מדובר להשלמת העבודה וכן מהו משך העבודה הצפוי בנכס. כאשר כל הממצאים יהיו ברורים ניתן יהיה להציג אותם ביחד עם הבקשה לקבלת היתר לתוספת בנייה.

כאשר מדובר בתוספות קטנות כגון- הקמה של גדר, שינוי החזית של הבניין, הוספה של מרפסת וכדומה ניתן להתייחס לכך בתהליך שמוגדר בחוק כ ‘עבודה מצומצמת’ וקבלת ההיתר לתוספות בנייה מסוג זה הינן מהירות יותר לרוב מאשר היתרים אחרים.

מומלץ במהלך כל התהליך להתייעץ עם אדריכל אשר תפקידו לעזור ולייעץ ולכוון בתהליך, שכן הוא מכיר את תקנות הבנייה. מדובר בתקנות מאוד ברורות וקבועות על פי חוק כך שניתן לקרוא אותם אך תמיד עדיף לקחת איש מקצוע המתמחה בכך ומבין את התחום.

כל בקשה לתוספת הבניה נשקלת על ידי הרשות המקומית ותאושר בהתאם לזכויות שנוצלו/לא נוצלו כבר בנכס, בתכנית בניין העיר המאפשרת תוספת בנייה ובסוג הנכס המדובר. מדובר בתהליך ארוך ולא פשוט ולכן מומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע רלוונטיים טרם הגשת הבקשה ובמהלך התהליך.

חשוב לציין שבניית תוספי בנייה ללא היתר בנייה או בניגוד להיתר בנייה היא עבירה פלילית. תכנית בנין עיר בתוקף היא היחידה שלפיה ניתן לראות מהן זכויות הנכס שנוצלו עד כה ואילו הגדלת זכויות בנייה ניתן לבצע.

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות

פגישת יעוץ ואבחון הכוללת בדיקה ראשונית הינה ללא עלות